Andmekaitsetingimused

1. Larini Ruudus isikuandmete töötlejana.

1.1 Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Larini Ruudus OÜ, registrikood 12331239 (edaspidi Larini2). Kontaktandmed: info@larini.eu, postiaadress Weizenbergi 12a, Tallinn 10150, Eesti.

1.2 Larini2 andmekaitsespetsialistiga saate kontakteeruda e-posti aadressil info@larini.eu.

1.3 Larini2 on haridus- ja karjäärinõustamis- ja tõlkekeskus.

1.4 Larini2 järgib isikuandmete töötlemise põhimõtteid:

 • Isikuandmete töötlemine on seaduslik, õiglane ja läbipaistev.
 • Isikuandmeid kogume ja töötleme kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel.
 • Isikuandmed on asjakohased, olulised, kogutud vajalikul määral, õiged, vajaduse korral ajakohastatud ja on tagatud nende parandamine.

1.5 Larini2 säilitab isikuandmeid nii kaua kuni see on vajalik andmesubjekti soovitud teenuste osutamiseks, vastavalt lepinguliste partneritega kokku lepitud säilitamistähtajani ning vastavalt seaduses sätestatud säilitamistähtajani. Isikustamata kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.

1.6 Larini2 arvestab oma tehniliste koostööpartnerite valikul andmekaitse olulisusega ning kohustab koostööpartnereid andmekaitsereegleid järgima.

 

2. Töödeldavad isikuandmed.

2.1 Larini2 kogub ja töötleb järgmist tüüpi isikuandmeid:

2.2 Andmesubjekti poolt Larini2 avaldatud isikuandmed;

2.3 Andmesubjekti ja Larini2 tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid isikuandmed;

2.4 Teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed;

2.5  Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad isikuandmed;

2.6 Kolmandatelt isikutelt saadavad isikuandmed (nt tööandja edastatud andmed registreerimaks töötaja Larini2 korraldatavale koolitustele/üritusele);

2.7 Larini2 poolt loodud ja kombineeritud isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud e-kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).

3. Andmete asukoht ja edastamine.

3.1 Larini2 ei avalikusta, võimalda ligipääsu ega anna isikuandmeid üle kolmandatele isikutele. Veebikeskkonnale ja selles sisalduvale infole on juurdepääs ainult Larini2 juhatuse liikmetel ning vajadusel Larini2 poolt volitatud isikutel (nt tarkvara arendajad, IT teenuse pakkujad).

 

4. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused.

4.1 Isikuandmete töötlemine on vajalik Larini2 teenuste osutamiseks, veebikeskkonna toimimise tagamiseks ning seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

4.2 Õiguslikud alused:

4.2.1 Larini2 töötleb isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel. Nõusolek on antud ühel või mitmel eesmärgil vabatahtlikult andmesubjekti poolt. Andmesubjektil on õigus nõusolekut igal ajal tagasi võtta.

5. Andmesubjekti õigused.

5.1 Andmesubjekti õigused on välja toodud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklites 15-22, mille kohaselt Teil on õigus:

 • tutvuda Teie kohta käivate isikuandmetega;
 • nõuda enda andmete parandamist;
 • nõuda enda andmete kustutamist (õigus „olla unustatud“);
 • piirata enda isikuandmete töötlemist;
 • esitada vastuväiteid enda isikuandmete töötlemisele;
 • nõuda enda isikuandmete ülekandmist;
 • avaldada vastuseisu automatiseeritud otsuste tegemisele (sealhulgas profileerimisele);
 • nõusoleku tagasivõtmisele;
 • esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

6. Küpsised.

6.1 Küpsised on väikesed andmeplokid, mis installeeritakse Teie külastatavatelt veebisaitidelt Kasutaja arvutisse.

6.2 Larini2 kasutab veebikeskkonnas küpsiseid, tagamaks veebikeskkonna kasutamise võimalikkuse, parema toimimise ning analüüsimise võimekuseks.

6.3 Kasutusel on cookied sessiooni haldamiseks, mis jälgivad kasutaja liikumist ja tegevusi veebikeskkonnas, mille eesmärgiks on tagada süsteemi toimivus ja vajadusel probleemide lahendamine. Lisaks on kasutusel küpsised, mis jätavad kasutaja meelde ehk kasutaja ei pea uuesti sisse logima ning küpsised, mis mäletavad kasutaja keelevalikuid.

6.4 Larini2 kasutab ka Google Analyticsi võimalusi, et analüüsida veebikeskkonna kasutamist, mistõttu on kasutusel ka Google Analyticsi küpsised.

6.5 Kasutajatel on võimalik oma brauserites küpsiste kasutamine ära keelata, kuid see võib tingida probleeme veebikeskkonna töös ning takistada veebikeskkonna kasutamist.

7. Päringud ja kaebeõigus.

7.1 Andmesubjekti õiguste realiseerimiseks peab andmesubjekt pöörduma Larini2 andmekaitsespetsialist poole edastades taotluse või vastuväite e-postiaadressile info@larini.eu.

7.2 Andmesubjektil on õigus igal ajal pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Privacy Policy

1. Larini Ruudus as a processor of personal data.

1.1 The main processor of personal data is Larini Ruudus OÜ, registry code 12331239 (hereinafter Larini2). Contact information: info@larini.eu, postal address Weizenbergi 12a, Tallinn 10150, Estonia.

1.2 You can contact Larini2 data protection specialist at info@larini.eu.

1.3 Larini2 is an educational and career guidance and translation centre.

1.4 Larini2 follows the principles of personal data processing:

 • The processing of personal data is lawful, fair and transparent.
 • We collect and process personal data for specified and legitimate purposes.
 • Personal data shall be relevant, important, collected to the necessary extent, accurate, kept up to date there necessary and ensured.

1.5 Larini2 retains personal data for as long as it is necessary to provide the services requested by the data subject, in accordance with the retention period provided by law. Non-personal data collected will ne stored indefinitely.

1.6 Larini2 takes into account the importance of data protection in the selection of its technical partners and obliges partners to comply with data protection rules.

2. Personal data to be processed.

2.1 Larini2 collects and processes the following types of personal data:

2.2 Personal Data provided to Larini2 by the Data Subject;

2.3 Personal Data arising from the normal communication between the Data Subject and Larini2;

2.4 Personal Data arising from the consumption of the Services;

2.5 Personal data generated as a result of visiting and using the Website;

2.6 Personal Data sent from third parties (eg data provided by the employer to register an employee for a training / event organized by Larini2);

2.7 Personal data created and combined by Larini2 (e-mail correspondence within the customer relationship or list of order history).

3. Location and transmission of data.

3.1 Larini2 does not disclose, provide access to or transfer data to third parties. Only members of the Larini2 Management Board and, if necessary, persons authorised by Larini2 (e.g. software developers, IT service providers) have access to the web environment and the information contained therein.

4. Purposes and legal bases for the processing of personal data.

4.1 The processing of personal data is necessary for the provision of Larini2 services, for ensuring the functioning of the online environment and for fulfilling legal obligations.

4.2 Legal bases:

 • 4.2.1 Larini2 processes personal data with the consent of the data subject. Consent has been given voluntarily by the data subject for one or more purposes. The data subject has the right to withdraw his or her consent at any time.

5. Rights of the data subject.

5.1 The rights of the data subject are set out in Articles 15-22 of the General Data Protection Regulation, according to which you have the right to:

 • get acquainted with personal data about you;
 • demand correction of your data;
 • request the deletion of your data (right to „be forgotten“);
 • restrict the processing of your personal data;
 • object to the processing of your personal data;
 • request the transfer of your personal data;
 • oppose automated decision-making (including profiling);
 • withdraw your consent;
 • lodge a complaint with the data protection supervisory authority.

6. Cookies.

6.1 Cookies are small blocks of data that are installed on the User’s computer from the websites you visit.

6.2 Larini2 uses cookies in the web environment to ensure the use of the web environment, better performance and analysis capabilities.

6.3 Cookies are used to manage the sessions which monitor the user’s movement and activities in the web environment, the purpose of which is to ensure the system’s performance and, if necessary, to solve problems. In addition, cookies are used to remember the user, i.e. so that the user does not have to log in again, and cookies remember the user’s language choices.

6.4 Larini2 also uses Google Analytics to analyse the use of the web environment, which is why Google Analytics cookies are used.

6.5 Users may disable the use of cookies in their browsers, but this may cause problems with the operation of the web environment and prevent its use.

7. Inquiries and right of appeal.

7.1 In order to exercise the data subject’s rights, the data subject must contact the Larini2 data protection specialist by sending a request or objection to the e-mail address info@larini.eu.

7.2 The data subject has the right to file a complaint with the Data Protection Inspectorate at any time.