Grupinõustamised ja koolitused

Larini² nõustamine viib läbi koolitusi ja grupinõustamisi. Võimalik on osaleda nii juba valmiskoolitustel kui nõustajaga läbi rääkides oma konkreetsest vajadusest ja ajaraamist lähtuv programm kokku panna.

Tellimuskoolituste võimalik teemadering: 

 • karjääritee planeerimise erinevad meetodid;
 • muutustega toimetulek tööelus;
 • karjääripööre;
 • koostöö toetamine kollektiivis lähtuvalt töötajate individuaalsest eripärast;
 • isikupärase organisatsioonikultuuri loomine;
 • karjääriplaneerimise eripärad looverialadel;
 • Eesti tööturu kultuurilised eripärad.

Valik valmiskoolitusi:

Kuidas muutuval töömaastikul oma tee leida?

Töömaailm meie ümber muutub. Me ise muutume. Ja nii võimegi end ühel hetkel leida olukorrast, kus kunagi valitud eriala ei paku enam piisavalt elevust või on võimalused senist tööd teha ahtaks muutunud.

Koolituse eesmärk on anda teadmisi kaasaegsest tööturust ja pakkuda koolitusel osalejatele erinevaid perspektiive ning võimalikke arengustsenaariume oma töiste muutustega toimetulekuks. Kursus aitab tuua selgust tööturul toimuvasse ja leida osalejate endi sisemisi ressursse rahuldustpakkuva tööelu kujundamiseks.

Kursuse käigus püüame läbi vestluste, rühmatööde ja individuaalsete mõtteülesannete leida vastuseid küsimustele: kus ma oma tööelus praegusel hetkel olen? mis minu ümber toimub? kuhu ma jõuda soovin? milliseid samme soovituni jõudmiseks vajalik teha on?

Kursuse sisuks on: 

 • muutuste psühholoogilised aspektid ja seaduspärasused,
 • muutused tööturul ja töömaastiku tulevikutrendid,
 • enesepositsioneerimine tööturul: erinevad meetodid enese tööalaste soovide ja oskuste väljaselgitamiseks,
 • tööalaste eesmärkide saavutamiseks tehtavate sammude kaardistamine.

Koolituse läbinud osaleja:

 • mõistab muutusolukordade psühholoogilist dünaamikat ja oskab ennast nende erinevates faasides toetada.
 • valdab praktilist  tööturuinfot: teab, milliseid omadusi ja oskusi kaasaegne tööturg väärtustab ning omab infot erinevate enesetäiendamise võimaluste kohta.
 • oskab ennast tööturul positsioneerida: on praktiseerinud erinevaid meetodeid oma töise hetkeolukorra kaardistamiseks; on teadlik oma tööalastest soovidest, sisemistest ressurssidest, arengukohtadest ja valikuvõimalustest; teab, millised töökeskkonnad talle kõige paremini sobivad.
 • teab, kuidas teha muutustest oma liitlased ja kaardistada konkreetsed sammud oma tööalaste eesmärkide poole liikumiseks.

Kursuse maht on 14 kadeemilist tundi ja seda võib täiendada iga osaleja individuaalse nõustamissessiooniga.

Eesti tööturule (tagasi)saabujatele saab lisada täiendava mooduli Eesti tööturust ja selle kultuurilistest eripäradest.

Isikupärane ettevõte

ehk Kuidas olla enda jaoks tööandja, kellega ei teki väärtuskonflikti?

Sageli asutakse oma ettevõtte loomisel end hoogsalt kurssi viima raamatupidamise keerdkäikude, turunduse ja majanduskeskkonna seaduspärasuste ning eeskujuks olevate edulugudega. Väliste tegurite arvesse võtmise tuhinas aga unustatab ettevõtte looja sageli enda isiksusliku eripära ja väärtused ning nii juhtubki, et ühtäkki leitakse end rahulolematu töötajana enda loodud ettevõttes. Kuidas seda oluorda ennetada?

Käesolev kursus aitab kaardistada erinevaid aspekte, millest isikupärase ettevõtte loomisel lähtuda ning toetab kursusel osalejaid oma eripära väljaselgitamisel ja sihtide seadmisel ettevõtjana.

Kursusel käsitletavad teemad:

 • universaalsus vs unikaalsus: erinevad ettevõtlikkuse kontseptsioonid;
 • osalejate isikuomaduste ja tuumoskuste väljaselgitamine;
 • ettevõtte positsioneerimine: objektiivsed ja subjektiivsed muutujad;
 • väärtusruumide kaleidoskoop;
 • eeskujude innustav ja ohtlik pale;
 • kuidas saavad unistustest ning soovidest eesmärgid ja kuidas nende suunas liikuda?

Kursuse maht on 12 akadeemilist tundi ja seda võib täiendada osalejate individuaalse nõustamissessiooniga.

Karjääriplaneerimine looverialadel

Kursus aitab looverialade töötajatel ja tudengitel arendada oma oskusi enese professionaalseks positsioneerimiseks ümbritseval kultuuriväljal. 

Kursuse käigus antakse vastused järgnevale küsimusteringile:

 • Mida tähendab karjääri planeerimine looverialadel?
 • Kuidas saavutada teadlikkus iseendast ja oma soovidest?
 • Milliste käitumuslike ja organisatsiooniliste aspektidega tuleb arvestada karjääri planeerimisel?
 • Kuidas ühildada oma soovid ja vajadused tööturu võimalustega?
 • Kuidas teha valikuid, planeerida aega ja vältida läbipõlemist?
 • Kuidas kohaneda muutustega ja leida liitlasi erinevates tööelu etappides?
 • Millised on rahvusvahelised karjäärivõimalused ja kultuurilised erinevused, millega peaks rahvusvahelistumisel arvestama?
 • Kuidas koostada portfooliot, kandideerimisdokumente ja valmistuda intervjuudeks.

Kursuse maht on 12 akadeemilist tundi ja seda võib täiendada osalejate individuaalse nõustamissessiooniga.

Kontakt